Rekonštrukcie domov

Rekonštrukcie domovRealizujeme komplexné rekonštrukčné práce vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Berúc do úvahy možnosti a požiadavky klientov sa snažíme navrhnúť najvhodnejšiu metódu pre obnovu bytového domu a zabezpečiť tak stálu spokojnosť. Tej prispieva aj fakt, že pri práci využívame výhradne certifikované materiály najvyššej triedy a kvality.

Zabezpečujeme nasledovné realizácie:

 • zameranie a vypracovanie cenovej ponuky
 • návrh vhodného systému rekonštrukcie na mieru (pre obnovu bytového domu)
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP)
 • obnova plochej strechy
 • zhotovenie novej šikmej väzníkovej strechy so zateplením a oplechovaním
 • rekonštrukcia pôvodnej šikmej strechy (krov, hydroizolácie, zateplenie, úpravy)
 • zateplenie obvodového plášťa vrátane sokla
 • zhotovenie tepelnoizolačnej omietky (pre tehlové bytové domy)
 • výmena výplní konštrukčných otvorov
 • ZTI práce (výmena stúpačiek a rozvodov vodovod, kanalizácia, vykurovanie, plyn)
 • odborné skúšobníctvo
 • energetická certifikácia
 • Rekonštrukcie domov

  Na začiatku si treba rozmyslieť čo všetko sa bude pri obnove domu meniť. Podľa rozsahu a veľkosti zmien sa určí či treba žiadať o stavebné povolenie alebo ohlásiť stavbu stavebnému úradu alebo môžete rekonštruovať bez povolenia stavebného úradu. O tom všetkom sa dočítate v zákone č.50/1976 Zb. Ja vyberiem zo zákona len zopár viet, ktoré považujem pri vašom rozhodovaní za smerodatné. Prvou a dôležitou je, že stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie, ani ohlásenie sa nevyžaduje pri udržiavacích prácach, ktoré neovplyvnia stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a zároveň sa nevykonávajú na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä
  – opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
  – opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
  – údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
  – výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
  – maliarske a natieračské práce.

  Ohlásenie stavebnému úradu postačí
  – pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
  – pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,